“Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, belediye meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz.” hükmü yer almaktadır.

İlgili madde ile belediyelerin evsel katı atık dolayısıyla yapacakları harcamaların, bu hizmetten yararlanan kişilerden, yani kirlenmeye, evsel katı atıkların oluşmasına sebep olanlardan Belediye Meclisince onaylanan tarifeye göre alınmasının bir zorunluluk olduğu ifade edilmiştir.

Açıklamada geçen 2021 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere Katı Atık Tarifesini devreye sokarak suya dolaylı olarak zam yapıldığına dair bir söylem tamamen yanlıştır. Katı Atık yukarıda bahsettiğimiz gibi suyla ilgili bir gelir kalemi değildir. İlgili Çevre Kanunları gereği, kirleten öder ilkesine istinaden, katı atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesiyle alakalı alınması zorunlu olan bir ücrettir.

Burdur Belediyesi olarak ticarethane, işyerleri ve inşaat suyuna 2017 yılından beri hiç zam yapılmamış, meskenlere ise en son 2019 Ağustos ayında ortalama %20 oranında zam yapılmıştır. 2019 Ağustos ayından itibaren ise hiç zam yapılmamıştır. Burdur Belediyesi olarak içme suyundan gelir elde etme politikamız söz konusu değildir. Yapılan giderler incelendiğinde de bir gelir elde edilmediği açıkça bellidir.

Burdur Belediyesi olarak içme suyuyla ilgili hiçbir yatırım yapılmadığı, altyapı sorunuyla ilgili hiçbir çalışmanın olmadığı gibi iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Burdur İçme Suyu İshale Hattı işine ait her yıl Belediye olarak 1.583.201 TL ödeme yapılmaya başlanmış olup, toplam bu yatırım için 46.496.049 TL ödeme yapılacaktır. Yapılan zam bu giderleri karşılamaya yönelik olup, Burdur Belediyesi olarak içme suyundan gelir elde etmek gibi bir amaç söz konusu değildir.

Ayrıca, kar amacı güden bir Kurum düşüncesinde olsaydık; 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren elektrik fiyatlarına 6 kez olmak üzere toplam da % 56 oranında, Doğalgaz fiyatlarına yine 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren 10 kez olmak üzere toplam da % 63 oranında zam yapıldığı gibi, içme suyunda da her yıl defalarca zam yapılması söz konusu olurdu. Bu konuyu da Burdur Halkımızın vicdanına bırakıyoruz.

Son olarak; asılsız haberde geçen, musluktan akmayan su konusuna değinmek gerekir. Burdur yer altı suyunda önemli derecede meydana gelen azalmadan Burdur Belediyesini sorumlu tutmak akla mantığa uygun değildir. Bu konu T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve ilgili kurum ve kuruluşlarımızla ortak hareket edilerek çözüme kavuşturulması gereken, çok ciddi bir meseledir.

Burdur Belediyesi, ilgili tüm Kamu Kurumlarımızla ortak çalışmalarını sürdürerek, önümüzdeki süreçte içme suyu temininde meydana gelen sıkıntıları sonlandıracaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur