ramercbey @ gmail.com

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Uzmanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'de üretilen Sinovac aşısıyla ilgili, “60 yaşın üzerinde hiçbir verisi yok bunun. Bu gruba bu aşıyı yapmak açıkçası tamamen bir kumar” dedi.

Yine aynı profesör, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı televizyon programında '3. doz aşı yaptırdım' açıklamasını değerlendirirken, “henüz daha dünyanın hiçbir yerinde 3. doz aşı uygulaması diye bir öneri yok” ifadelerini kullanmıştı.

Aşı meselesi üzerine nice «komplo teorisi» üretildi. Veya bunların bir kısmını biz saftirikler yine böyle zannettik. Mazeret olabilir mi bilmem ama, bir bilgi dezenformasyon bombardımanı altındaydık.

Meselâ Koronavirüs aşısının DNA'mızı değiştireceğine (genetik yapımızı bozacağına) ilişkin iddialar içtimâî muhaberenin en gözde mesajları arasındaydı.

Geçen gün bunlarla ilgibi bir de tv programı yapmışlardı. İzledim. Buram buram Kabala ezoterizmi kokuyordu konuşulanlar.

Kabala (İbranice: קַבָּלָה‎, literatürde, gelenek veya yazışma) Arapçadan “alma, kabul, «kabl» yüz yüze döndü, benimsedi” anlamındaki “qibbel” kökünden gelir. Yahudi mistisizminde ezoterik bir disiplin, düşünce ekolü veya kurallar manzumesidir. Lütfen kimse peşin peşin “hoppala, adam burada da Yahudiye bağladı işi” demesin..

Ruhsal akışlar yoluyla elde edildiği kabul edilen bilgiler, Yahudi inisiyasyonunun (tasavvufta seyr’i süluk) ketumiyet geleneğine bağlı olarak, asırlarca dışarıya sızdırılmadan devam etmişti.

Astroloji (medyumluk) alanında da genel hatlarıyla Kabala görülür, ezoterik sembolleri çözme, mikro ve makronun düzenini anlama niyetiyle bu sahaya girerler. Uzun ve geniş  bir zaman aralığına yayılan kadim kâinat tarihi içinde; kozmoloji, astroloji ve diğer ezoterik gizli öğretilerin tümünün Kabalistik etkiler taşıdığını bilmekte fayda vardır.

Dinimiz İslâmda Sufilik (tasavvuf) asla Kabala gibi değildir. Belki şeklen bir benzemeden söz edilebilir zorlanırsa. Yahudi ezoterizmi için de Kabala bu yolun adaylarına yàni gûya evrensel gerçeklere uyanmak isteyenlere klavuzluk iddiasında.

Tehlike de tam burada başlıyor. Dürüstlük, doğruluk gibi erdemler her çağda ve hemen her mekânda insànları kendine çeker. Bu nedenle tasavvuf dahil, Kabala gibi ruhsal öğretiler de izleyenleri için böylesi bir görüntü verirler. Lâkin verilen bilgileri dejenere, ketumiyeti ihlâl edenler dışarıya belli etmeden (sinsice) safdışı edilirler.

Günümüzde tarikatlarda bile bu gizli aforoz devrededir. Oysa eski gerçek tarikatlarda hiçbir mürid kesinlikle aforoz edilmez, teskin ve ikna edilir, kazanılmaya çalışılırdı. Keramet sahibi gerçek şeyhler, mübarek kutuplar insàna melek gibi yaklaşırlardı.

Bu nedenle (hasseten gençler için söylüyorum) bu tip çalışma ve gruplarla karşılaşıldığında (takdim edilen) tüm verileri akıl, mantık ve sahih Ehl-i Sünnet inancı bilgileriyle kontrol etmek şart!..

Bize sunulanlara (tarikatlar için dahi) şüpheyle yaklaşılmalıdır. Artık öyle bir gün geldi ki bazı tarikat görünümlü yerlerden tecavüz vakaları dahi işitiliyor. Vah ki ne vah...

Eskiden sıradan insànlardan saklanan kabala türü bilgilerin günümüzde bu kadar yaygınlaşmasının bir nedeni de insâniyetin bilgi ve vicdan ölçülerinin gerçeğine olan hasretidir. Zira günümüz tam anlamıyla bir sahtekârlık asrı olup çıkmıştır. Aşı meselesi de bunlardan biri.

GÜNEŞ TUTULMASINI DA KATTILAR İŞE...

Kabalacılar insànların ruhu ve aklıyla oynuyor. Bugün gerçekleşecek olan Güneş Tutulmasını (Ay’ın güneşle dünya arasına girmesi) da kabala ezoterizmi ile açıklanmaya çalışan sinsi (siyonist) Yahudilik devrede.

Bilim insanlarına göre, söz konusu tutulma bir noktada azami 3 dakika 51 saniye sürecek. Yeryüzünün farklı noktalarında ise etkisi yaklaşık 1 saat 40 dakika sürecek. Tutulma Kanada'da başlayacak Sibirya'da sona erecek. Karadeniz'in kuzeyi tutulmanın izlenebileceği son coğrafya olacak. Yàni Türkiye'den izlenemeyecek.

Kâinat kurulduğu günden buyana insànoğlu bu tür hadiselerde şaşırıp kalmış ve kimi gürültü çıkarma (teneke vs. çalma gibi eylemlerle) buna sebep gördükleri varlıkları kovalama gibi ahmakça işlere tevessül etmişlerdi. İslâm bütün bu cehalet dönemine son verdi. Müslümanlar hazreti Peygamberimizden (sallallahü aleyhi ve sellem) bu hadiselerin Allah’ın bir àyeti (hikmetli işi) olduğunu öğrendiler.

Müslümanlar gürültü patırtı yerine tesbih, yàni Allah’ı yegane yaratıcı olarak yücelten zikir ve duâlar ettiler. Doğru olan da buydu. Bu zikir ve tesbihat İslâm dünyasında ilim adamlarının iştahını arttırdı, hadisenin (àyetin) hikmet teşriîni araştırmaya sevketti.

Hikmet teşriî, bir àyetin (Kur’ân àyetleri ve tüm hikmetli işler) illet, sebep, mâna, münâsip vasıf meselesidir. Kur’ân àyetlerinde bunun için sebeb-i nüzul (hangi hadise üzerine àyetin indiği), tefsirler kaynaktır. Diğer hadise ve hikmetli işlerde de İslâm âlimleri benzeri bir yol izlemiş, hem Kur’ân, hem tefsir hem de ilmin tüm imkânları ile araştırma yaparak mutmain olma yolunu seçmişlerdir. Oysa sapık Kabala ve benzerlerinde böyle bir gaye görüntüde olsa bile gerçekte maksat, akıl ve ruhları bulandırmaktı.

Müslümanlar ágâh olunuz. Önümüzde çok çetin günler var. Aklınıza, din ve imanınıza mukayyet olunuz. Her türlü kötü alışkanlığı, israfı, gevezelik ve zevzekliği bırakıp dininizi iyi öğrenmeye ve yaşamaya bakın. Ve... evlâd u ıyalinize dikkat edin, ateşe atmayın!.. 10.06.2021