ahmetyasarzengin61 @ gmail.com

Bazı Devletlerin Teşvikleriyle Ermeni Sorunu -3-

Tarihi konuları, gazete köşesinde neşretmek, okuyucuların canını sıkar. Ama ülkenin bekasını tehlikeye düşüren ülkeleri ve bu konudaki olayları, halkımız bilmek zorundadır. Söz konusu bilgileri anlatmak görevimizdir diye düşünüyorum.  Çünkü;

PKK terör örgütünün kaynağını, PKK terör örgütünün içte ve dıştaki destekçilerini halkımıza anlatmak farz-ı ayındır. O halde anlatmaya devam edelim:

Ermeni Patriği Nerses’in faaliyeti,

Ermeni Patriği Nerses Rus Başkumandanı Grandük Nikola’yı’ ziyaretinde;

1.Ermenilerin meskûn olan doğu illerde “Ermenistan” adıyla istiklâl ilan edilmesini istemiş,

2.Ermenilerin meskûn olan doğu illerin istiklâli mümkün olmazsa bu bölge “Rus hakimiyeti altına alınmasını” rica etmiş.

Grandük Nikola faaliyeti,

Grandük Nikola ‘Ayastefanosta muahede şartlarını görüşmek üzere Osmanlı murahhaslarını (delegelerini) bir Ermeni’nin evinde toplamış. Alınan kararlar:

1.Ermenistan denilen bir memleket vardır.

2.Buraların idaresi vakit geçirmeksizin ıslah edilmelidir.

3.Ermenilerin, Kürtler ve Çerkezlere karşı emniyetlerinin temini taahhüt edilmelidir.

 Ayastefanos muahedesi önemi:

1.Ayastefanos muahedesi, Ermenilerin Rus himayesini sağlamıştı…

2.Ruslar, Ayastefanos muahedesi ile ıslahat yapılıncaya kadar Ermenistan’da (!) işgal ettikleri yerleri ellerinde tutacaklarını bildirmiş.

İngiliz, Ermeniler ve ll. Sultan Abdülhamit’in Siyaseti,

ll. Sultan Abdülhamit mahirane bir siyasetle;

1.İngilizlere Kıbrıs’ta bir üs vermiş. Çünkü Kıbrıs’ta üs vererek İngilizleri, Rus emellerinin karşısına çıkarmış.

2.Berlin’de yeni bir sulh konferansının toplanmasını temin etmiş.

3.Berlin Konferansı ile Ayastefanostaki kayıplarımızın çok büyük bir kısmını kurtarmış. Fakat İngilizler, Ermenilerden istifade için Berlin Muahedesine de “Ermenilerle meskûn mıntıkalarda ıslahat yapmak” maddesini koymayı ihmal etmemiş.

 İngilizlerin “Şark Siyaseti “

İngilizler, takip edegeldikleri “Şark Siyaseti“ icabı Ermenilerden istifade imkânlarını daima araştırmıştır. Ama İngilizler, Rusya’nın himayesinde bir Ermeni devletinin kurulmasını da istemiyordu. Çünkü;

Rusya gibi büyük bir devletin Orta Şark’a inmesi durumunda İngilizlerin, arzu ve istekleri güçleşecektir. Bu nedenle İngiliz Başvekili Lord Salisbury, Ermenistan’da muhtariyet için gerekli şartların mevcut olmadığını, binaen Ermeniler için muhtariyetin imkânsız olduğu beyan etmiştir.

Ermeniler hakkında yine de derhal ıslahat icrasına müteallik bir madde konmuştur.

 İngiltere başvekili Gladiston ve Osmanlının ret cevabı:

İngiltere’de Gladiston başvekil olur olmaz Ermenilerin meskûn olduğu bölgede ıslahat meselesi ile yakından ilgilendi ve İngiltere, 1880’de Bâb-i Aliye bir nota vermiş: Notanın metni:

“Berlin Muahedesinin «Ermenilerle meskûn vilayetlerde ıslahat yapılmasına müteallik maddesini” hatırlatılmış.

İngiltere’nin bu notasına Osmanlı ret cevabı vermiştir. Ama Avrupa ve Amerika’nın teşvikiyle gizli Ermeni Komiteleri faaliyete geçmiş, Avrupa ve Amerika’nın çeşitli şehirlerinde şubeler açmış…

 Fransa’nın Katolik Hamiliği

Fransa, Türkiye’deki Katoliklerin hamiliği yetişmiyormuş gibi bütün Hristiyanlara sahip çıkmak için:

1.1860’da Lübnan dağlarında “Dürzi İsyanını” çıkarmış,

2.“Şam Vak’as”na istinaden Lübnan’a muhtariyet verilmesini temin etmiş.

3.Zeytun bölgesinde bir isyan çıkartarak Ermenilere muhtariyet istemiş.

Fransızların faaliyeti neticesinde 1862’de Zeytun ’da bir isyan çıktı. Bu isyan yüzünden binlerce Müslümanın kanı aktı… ([1])

Değerli okuyucularım, Ermeni sorunu ile ilgili üç yazı dizisinde Ermeni yöneticilerinin Türkiye aleyhindeki faaliyetlerini anlattım.

Bugün HDP yöneticilerinin, Ermeni yöneticilerinin faaliyetleri ile ilgili çok büyük benzerlikler görüyorum. Yazı serisinin son bölümünü iki soru ile noktalamak istiyorum.

Sorularım:

1.Sayın siyasiler; HDP yöneticilerinin faaliyetleri ile Ermeni yöneticilerinin faaliyetleri arasında benzerlik görüyorsanız, HDP’ye tepki vermekten niye korkuyorsunuz?

2. Vatanın bütünlüğüne kastedenlere tepki göstermemek, açık ve net bir tavır koymamak ihanet değil midir?

Selam ve saygılarımla…

 

 

 

 

 [1]

Esat Uras - a.g.e. sh. 200’den naklen, Bleu Book, Turkey N: 16, 1877

Prof. Dr. Ahmed Reşit Turnagil — isl ve Milletler Hukuku istanbul, 1972 — sh. 162.

Bkz: Misıroğlu  Kadir — Yunan Mezalimi İstanbul 1913.

Bkz: Mısıroğlu  Kadir — Moskof Mezalimi — İstanbul, 1972.